Händer i kyrkan

Nätverket Grön kyrka

Mikaelikyrkan, Grön kyrka, inbjuder i samarbete med Bilda till fem samlingar kring klimatet

Vem berörs inte av klimatkrisen? Vår församling anordnade den 5 oktober ett seminarium ”Grön kyrka?”. Grön kyrka är ett miljö- och klimatoriente­rat initiativ, som Equmeniakyrkan ta­git. Det är ett nätverk av samverkande församlingar, flera i vår närhet. Mika­elikyrkans församling är ansluten till nätverket. Nätverket stöder vårt deltagande i ar­betet för att klara klimatkrisen. Vi kan lämna viktiga bidrag till nätverket,

Din, vår, allas medverkan är ett mås­te för ett framgångsrikt avvärjande av den pågående klimatkrisen! Så många har något att bidra med. Så många kan fördjupa sina kunskaper. Alla, oavsett tillhörighet till vår församling eller våra grannförsamlingar, är välkomna att delta och medverka.

Det blir en studiecirkel av lite annor­lunda slag. Studiematerial kommer. 

Vi startar onsdagen den 22 januari, 18.00 – 19.45, och återsamlas därefter varannan vecka i Mikaelikyrkan, Skärholmsgången 2-4 , (vid busstorget) Skärholmen. Kvällarna blir om­växlande med inslag av uppläsning, sång, fika, rörelse, meditation, bön och musik. Ett aktuellt tema tas upp vid varje samling. Då delas kunskap som följs av fördjupade samtal i min­dre grupper. Temana blir följande.

  • Jorden  vi ärvde och sålde.
  • Vetenskapen slår larm.
  • Gör något.
  • Livsstil och konsumtion.
  • Grön kyrka - ett uppdrag.

Anmäl dig på lista på kyrktorget i Mikaelikyrkan eller med e-post till gustav.josefsson125@gmail.com, helst före den 13 januari.

 Den sista samlingen blev uppskjuten på grund av corona-viruset. Vi hoppas kunna genomföra den någon gång i höst. Vi återkommer med besked.