Kom låt oss fira!

Kyrkoåret leder oss igenom Jesus Kristus liv. Under året får vi fira högtider och personliga minnen. Vi påminns om särskilda händelser från år till år. Det finns en tid att samla och en tid att städa ur. Jag besökte Berlin nyligen. Min släkt har oförglömliga och dramatiska minnen från andra världskriget från staden dit de tvångsförflyttades. Under svält, bomber, ockupation och svåra förhållanden höll de sig fast vid sin tro. Några få saker fanns i en gammal låda efter de som gått före mig.

Jag hittar ett svartvitt fotografi på min morfar, som efter att ha överlevt fem år i fångläger, står på en hög av utbrända tegelstenar i Berlin. En krossad och utbombad ruin som inte kan användas till något. Morfar står med en bibel i sin hand. Bilden visar en krossad stad där ändå några ville visa att Guds rike slår rot när det finns en vilja. På den platsen och den högen står idag en kyrka. Det har firats gudstjänst sedan dess uppbyggnad och numera kommer människor från hela världen och samlas många gånger under veckan. De firar något. De har en plats att gå till. Det finns en plats att fira gudstjänst.

I vår kyrka möter vi många som kommer från olika sammanhang, bakgrunder men alla med en längtan att dela liv. Vi har något att fira. Guds ankomst till jorden. Julen har en särskild plats i den kristna traditionen, men hela året handlar om att fira Guds närvaro. Gud bryr sig om oss. Låt oss fortsätta Guds arbete på just denna plats. Kom och låt oss fira! Hellen Tolf Dahl

Läsning & samtal
Under fem torsdagar inbjuder vi till läsning och livssamtal. Vi läser boken ”Till jordens yttersta gräns – Apostlagärningarna runt på 88 dagar”. Boken innehåller 88 reflektioner kring Apostlagärningarna. Texterna är skrivna av människor som finns i och nära Equmeniakyrkan, Equmenia och Diakonia. Vi hoppas att din läsning ska få bli ett sätt att möta den Heliga Anden. Att det får ge dig kraft, inspiration och mod att gå vidare i din tro. Till jordens yttersta gräns. Självkostnad för bok, 20 kr. Datum: 7/11, 14/11, 21/11, 28/11 och 5/12. Tid: 13.30-14.30.

Nätverket Grön kyrka - Mikaelikyrkan, Grön kyrka, inbjuder till fem samlingar kring klimatet.
Vem berörs inte av klimatkrisen? Vår församling anordnade den 5 oktober ett seminarium ”Grön kyrka?”. Grön kyrka är ett miljö- och klimatorienterat initiativ, som Equmeniakyrkan tagit. Det är ett nätverk av samverkande församlingar, flera i vår närhet. Mikaelikyrkans församling är ansluten till nätverket. Nätverket stöder vårt arbete för att klara klimatkrisen. Vi kan lämna viktiga bidrag till nätverket, Din, vår, allas medverkan är ett måste för ett framgångsrikt avvärjande av den pågående klimatkrisen! Så många har något att bidra med. Så många kan fördjupa sina kunskaper.

Alla, oavsett tillhörighet till vår församling eller våra grannförsamlingar, är välkomna att delta och medverka. Det blir en studiecirkel av lite annorlunda slag. Studiematerial kommer. Vi startar onsdagen den 22 januari, 18.00 – 20.30, och återsamlas därefter varannan vecka. Kvällarna blir omväxlande med inslag av uppläsning, sång, fika, rörelse, meditation, bön och musik. Två aktuella teman tas upp vid varje samling. Då delas kunskap som följs av fördjupade samtal i mindre grupper.

Anmäl dig på lista i på kyrktorget i Mikaelikyrkan eller med e-post till gustav.josefsson125@gmail.com, helst före den 13 januari.

Församlingsutveckling
Den 27 oktober presenterade Anders Jonåker från Equmeniakyrkan ett underlag för det fortsatta arbetet med församlingsutveckling. På ett församlingsmöte efter gudstjänsten fick de närvarande möjlighet att ställa frågor och framföra ytterligare synpunkter på det som kommit fram under det senaste årets arbete med samtal och intervjuer. En arbetsgrupp har sammanställt det som kommit fram som församlingsmedlemmar och besökare efterfrågar. Styrelsen hade den 16 november en styrelse- och personaldag där materialet användes i arbetet med en ny handlingsplan. Vi fick besök av Robert Öberg som berättade om projektet ”Att höra till”. Ett samarbetsprojekt med Stockholms stad och sociala missionen som vissa församlingar i Equmeniakyrkan deltar i. Ett projekt för att skapa samlingsplatser för äldre ensamma i våra olika stadsdelar. Behovet av gemenskap, kristen undervisning och möjlighet till fördjupning av den egna tron är efterfrågade. Samtalsgrupper av olika slag kan vara ett sätt att på ett djupare plan dela liv och få möjlighet till gemensam bön. Vi har också olika språkgrupper i vår församling och olika behov angående kommunikation. Församlingsledningen fortsätter nu att på ett mera konkret sätt arbeta fram förslag till församlingen. Alla som vill får gärna höra av sig till pastor, diakon och styrelse för frågor och synpunkter.

Mikaelikyrkans mötestorg
Lördagen den 18 januari klockan 10.00 - 12.00 anordnar styrelsen ett mötestorg likt det som brukar vara på kyrkokonferensen. Vi vill ge alla möjlighet att träffas och samtala om de olika förslagen som kommit fram i församlingsutvecklingsprojektet. Det är viktigt att alla får komma till tals och får möjlighet att vara med och påverka vår framtid. Detta kommer att forma verksamhetsplanen som sedan skall läggas fram vid årsmötet. Välkommen!


Trygga rum
Mikaelikyrkan deltar nu i ett ekumeniskt samarbetsprojekt som hjälper hemlösa mammor med barn i Skärholmen. Vi träffas en gång i veckan i en lokal i Svenska Kyrkan. Tillsammans med en arbetsgrupp serverar vi fika, låter barnen leka, äldre barn kan få läxhjälp och familjerna kan tillfälligt få en plats för andrum och ro. Vi har samarbete med Sociala Missionen som regelbundet besöker verksamheten med en jurist, som hjälper familjerna med bostadssökande, ansökningar av ekonomiskt stöd och andra ärenden utifrån deras livssituation. Det finns utrymme för volontärer från vår församling om det finns intresse. Kontakta gärna vår pastor som deltar i verksamheten. Samarbetspartners i detta projekt är Mikaelikyrkan, Equmeniakyrkan, Svenska Kyrkan, Hela Människan i Stockholms Län, Ny Gemenskap, Sociala Missionen och Stockholms Stad.


GDPR Dataskyddsförordningen och församlingens verksamhet. 
Tidigt i kyrkans historia har vi fört kyrkoböcker och vår verksamhet har registrerats. Syftet är och har varit att notera medlemskap, kyrkliga händelser (dop, barnvälsignelse, vigsel och begravning) och deltagande i verksamhet. Vi registrerar för att upprätthålla församlingens demokratiska principer, fastställa statistik och framför allt kommunicera med människorna i vår verksamhet. De senaste 20 åren har det vi registrerat digitaliserats på olika sätt. Vi behöver nu öka medvetenheten om hur vi samlar in, lagrar och hanterar information i församlingen. 25 maj 2018 trädde den nya lagen om personuppgifter ”Dataskyddsförordningen” i kraft och PUL upphörde. Som organisation med religiöst syfte får församlingen och Equmeniakyrkan enligt lagen hantera personuppgifter för medlemmar, tidigare medlemmar och personer man har regelbunden kontakt med. För de här personuppgifterna krävs högre skyddsåtgärder jämfört med andra personuppgifter då de behandlar människors tro. Uppgifterna får hanteras i Equmeniakyrkan och församlingen men inte lämnas ut till annan part utan den registrerades samtycke. Värt att veta: - Församlingen lämnar inte ut dina personuppgifter - Du har rätt att veta vad som finns registrerat om dig i församlingen, kontakta styrelsen. - Statistik som lämnas ut är inte kopplad till personuppgifter - Du skall få information om att du blir registrerad när du träder in i församlingen som medlem, men behöver inte ge samtycke till registreringen. - Deltagare i verksamhet blir registrerade för att kunna sända ut information. - Personer med förtroendeuppdrag skall ge samtycke för publicering på hemsida och församlingsblad. - Medlemslistor är viktig information och kan skickas till alla medlemmar men skall inte sättas upp på kyrkans anslagstavla, eller på annat sätt finnas tillgängligt för allmänheten. - Kyrkkaffelistor kommer att avpersonifieras så att de kan fungera offentligt Församlingen har i uppgift att skydda dina uppgifter och vi behöver alla hjälpas åt att genomföra detta. Församlingens ledning har inventerat verksamheten för att ta ansvar och särskilt skydda församlingens insamlade personuppgifter. Styrelsen kommer ge särskild information till ledare och förtroendevalda hur man skall hantera personuppgifter i verksamheten. 

Styrelsen för Mikaelikyrkans missionsförsamling

 

2019


DECEMBER

Torsdag 5
12.00 Andakt, därefter soppa Söndag 8  2:a advent Guds rike är nära
10.00 Gudstjänst med nattvard Hellen Tolf Dahl, Annika Eriksson, Sara Olsson, Lena Olsson Torsdag 12
12.00 Andakt, därefter soppa Fredag 13
12.00 Lillholmsskolan bjuder in till lucia i MikaelikyrkanSöndag 15 3:e advent Bana väg för Herren
10.00 Gudstjänst med julens sånger Krister Karlsson, Hans-Peter Rasmussen, Husbandet, Cristina Larsson 

Onsdag 18 13.00 Mitt på dagen-träff. Sånger och tankar om julen Söndag 22  4:e advent Herrens moder
10.00 Gudstjänst Gunnar Nilsson, Stig Jonsson, Cristina Larsson


Onsdag 25  Juldagen Jesu födelse
10.00 Julgudstjänst Hellen Tolf Dahl, Marianne Hammaroth


Gott Nytt År!

2020

Onsdag 1  Nyårsdagen I Jesu namn
15.00 Nyårsgudstjänst Sara Söderbäck, Omon Norén, Lena Olsson, Gullevi Svenson 

Måndag 6  Trettondedag jul Guds härlighet i Kristus
10.00 Gudstjänst Hellen Tolf Dahl, Kören, Lena Olsson Julfest efter gudstjänsten. 

Söndag 12  Sönd e Trettondedagen Jesu dop 10.00 Gudstjänst Christina Molin, Stig Jonsson, Gunnar Enlund 

Onsdag 15
13.00 Mitt på dagen-träff i Stuvstakyrkan. Bil från Mikaelikyrkan 12.30. 

Torsdag 16
12.00 Andakt, därefter soppa

Lördag 18 10-12 Mötestorg - se notis


Söndag 19  2:a sön e Trettondedagen Livets källa
10.00 Gudstjänst Christer Liljemark, Annika Eriksson, Cristina Larsson Måndag 20
17.00 Fem ti´ sju - syföreningen. Omon Norén Onsdag 22
18.00 Klimatstudier, se notis Torsdag 23 

12.00 Andakt, därefter soppa Söndag 26  3:e sön e Trettondedagen Jesus skapar tro 10.00 Gudstjänst Anders Dahlqvist, Hans-Peter Rasmussen, Henrik Linton, Lena Olsson Onsdag 29
13.00 Mitt på dagen-träff i Älvsjökyrkan. Från bönhus till tempel. Eric Björklund berättar om diktsamlingen ”På upploppet”. Bil från Mikaelikyrkan 12.30 Torsdag 30
12.00 Andakt, därefter soppa


FEBRUARI


Söndag 2  Kyndelsmässodagen Uppenbarelsens ljus
10.00 Gudstjänst Rune Forsbeck, Anne Björklund, Kören, Cristina Larsson Måndag 3
17.00 Fem ti´ sju - syföreningen. Onsdag 5
18.00 Klimatstudier, se notis Torsdag 6
12.00 Andakt, därefter soppa Söndag 9  Septuagesima Nåd och tjänst
10.00 Gudstjänst med nattvard Hellen Tolf Dahl, Inger Furusand, Lena Olsson, Husbandet Onsdag 12
13.00 Mitt på dagen-träff. ”Lina - en musikalisk monolog.” Emy Stahl gestaltar Lina Sandell Torsdag 13
12.00 Andakt, därefter soppaLördag 15
15.00 Församlingens årsmöte Söndag 16  Sexagesima Det levande ordet
10.00 Gudstjänst, årshögtid Krister Karlsson, Anne Björklund, Annika Eriksson, Eva KarlssonMåndag 17
17.00 Fem ti´ sju - syföreningen Onsdag 19
18.00 Klimatstudier, se notis Torsdag 20
12.00 Andakt, därefter soppa Söndag 23  Fastlagssöndagen Kärlekens väg
10.00 Gudstjänst Victoria Gejrot, Omon Norén, Ingela Welén, Kristina Lindgren Onsdag 26 13.00 Mitt på dagen-träff i Högdalskyrkan. Bil från Mikaelikyrkan klockan 12.30. Torsdag 27
12.00 Andakt, därefter soppa