"Klimatfasta
Under fastetiden inför påsken 2019 går Equmeniakyrkan in i en klimatfasta. Equmeniakyrkan är en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle och vi skall i all vår verksamhet minska klimatavtrycken där det är möjligt. Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare. Att fasta för klimatet är en symbolhandling men samtidigt ett sätt att tydliggöra en riktning vi vill gå för att minska vår negativa belastning på Guds skapelse. Därför är inte klimatfastan en tillfällig handling utan en del i en långsiktig process. Klimatfastan gäller kyrkans verksamhet och personal nationellt (inklusive regionerna). Equmeniakyrkans församlingar uppmuntras att delta. Även medlemmar i församlingarna uppmuntras att delta i klimatfastan utifrån sina situationer och möjligheter."

Ovanstående står att läsa på Equmeniakyrkans hemsida. Vilken roll kan och bör vi ha som enskilda kristna och församling i Skärholmen i ansvaret för att vårda och förvalta skapelsen? Vi har sett hur en tonårsflicka i sin förtvivlan över att inget görs skolstrejkat och blivit uppmärksammad i hela världen. Kan vi hoppas att hon därmed dragit igång en väckelserörelse för att rädda världen? Borde det inte ha varit vi kristna som gick före i ansvaret för Guds skapelse? Hur ska vi ändra vårt personliga levnadssätt, och hur kan vi påverka den allmänna opinionen så att våra folkvalda får stöd för nödvändiga beslut? I Mikaelikyrkan lyfter vi särskilt fram klimatfrågan vid tre samlingar.

Klimatfrågan i tre perspektiv
Gudstjänst Söndagen den 24 mars klockan 10.00 Pastor Lennart Renöfält, som är Equmeniakyrkans ansvarige för arbetet för klimat och hållbarhet predikar och leder samtal vid kyrkkaffet om vårt ansvar som kristna.

RPG-träff Onsdagen den 27 mars klockan 13.00 Klimatkrisen. Anders Friström som är klimatexpert vid Naturskyddsföreningen berättar om den globala uppvärmningen, dess konsekvenser och den nödvändiga omställningen till ett fossilfritt samhälle. Inger och Göran Rådö håller i samlingen och samtalet efter föredraget

Vårsalong Lördagen den 30 mars klockan 11-14 Vår traditionella vårsalong har i år klimat som tema. Vårt fokus är återbruk/ återvinning och hållbarhet. Vid olika ”stationer” visas konstverk i olika material, en del av ”skräp”, och valfri teknik. Och du får själv skapa sådana! Du har också möjlighet att byta eller köpa/sälja medtagna kläder. Vi pratar också om klimatsmart mat och annat som förbättrar vår klimatsmarta livsstil och skingrar vår klimatångest. Har du egna idéer kontakta Margareta Jonsson 070-631 83 69 (helst SMS) eller Gustav Josefsson 073-827 66 02. Under dagen serveras ekologiska våfflor med sylt och grädde och rättvisemärkt kaffe/te och saft


Bibelsamtal
Under hösten, i samband med soppan på torsdagar har vi haft möjlighet att läsa veckans bibeltexter tillsammans. Det har varit en grupp med 5-10 deltagare varje gång. De som har varit medlemmar länge i församlingen har mött de som är nya i vår kyrka. Samtalen handlar om bibeltexterna och sammanhanget utifrån deltagarnas egna erfarenheter och liv. Helt olika perspektiv och tankar har kunnat mötas och delas. Vi har olika vägar in i vår församling. Detta är en väg vi prövar. Vi fortsätter även nästa termin. Torsdagar 13.00-14.00 vid soppa och öppen kyrka. Start: 17 januari.

Hälsning från årsmötet
Lördag 9 februari hölls det 138:e årsmötet i församlingen. Ca 30 medlemmar var på plats i Mikaelikyrkan för att diskutera året som gått och året som ligger framför. Anders Öhlén omvaldes till församlingens och styrelsen ordförande. Årsmötet tackade Stig Jonsson, som lämnade sin plats i styrelsen efter nästan 50 år. Styrelsens förslag till budget antogs, vilket inkluderar ett löftesoffer under 2019 på 100 000 kr för kostnader relaterade till en nödvändig takreparation.

Gudstjänstledarträff
Efter gudstjänsten 31 mars och efter kyrkkaffet, har vi en gudstjänstledarträff då vi går igenom praktiska saker som Equmeniakyrkans gudstjänstwebb, flöde med mera. Varmt välkommen!

Fågelskådning 
Årets traditionella fågelskådning blir lördagen den 25 maj med samling vid kyrkan kl. 06.00. Vi planerar att åka till Angarnsjöängen i Vallentuna. Hemkomsten beräknas till 14-tiden. Ta med matsäck för två raster. Anmäl dig senast dagen innan till Stig Jonsson, 070-441 89 89, för att samordna bilplatserna.

Församlingsutveckling
Under förra året påbörjade församlingen ett fördjupningsprojekt tillsammans med Anders Jonåker, handledare från Equmeniakyrkan. Resultatet skall sammanställas under våren 2019. En arbetsgrupp har utsetts av styrelse och församling som tillsammans med vår handledare skall ta reda på hur församlingen mår, vad medlemmar och besökare tänker, önskar och längtar efter. Det är en möjlighet att samla in kunskap om de möjligheter, resurser och gåvor som finns i församlingen. Resultatet skall användas för att arbeta fram en vision och framtidsplan för Mikaelikyrkan.

Vi kommer från olika bakgrunder. Samhället är i förändring och vi söker vår väg för att på bästa sätt i den tid som är förkunna Kristus budskap, Bibelns berättelser och sätta in det i ett sammanhang som blir relevant för de vi möter. Vi söker vägar för hur vi kan hitta möjligheter till fördjupning av tro och gemenskap som vi kan dela med andra. Vi har samlat in information som bearbetas. Detta har skett genom intervjuer med individer från olika grupper och bakgrunder som finns i vårt sammanhang. Vi söker en väg att ta tillvara den långa erfarenhet och bredd i kunskap och erfarenhet som finns hos oss. Vi har haft två samlingar med Anders Jonåker där församlingen deltagit i samtal och övningsuppgifter. Arbetsgruppen har träffats ett par kvällar och samtalat och kommit med synpunkter. Hellen Tolf Dahl har informerat om församlingsutvecklingsprojektet vid ett par tillfällen vid kyrkkaffe och vid ett församlingsmöte. En arbetsdag med vår styrelse samt arbetsgrupp kommer att ske i mars. Resultatet och förslag på vision kommer att presenteras för församlingen. Har ni frågor om detta kontakta pastor Hellen Tolf DahlGDPR Dataskyddsförordningen och församlingens verksamhet. 
Tidigt i kyrkans historia har vi fört kyrkoböcker och vår verksamhet har registrerats. Syftet är och har varit att notera medlemskap, kyrkliga händelser (dop, barnvälsignelse, vigsel och begravning) och deltagande i verksamhet. Vi registrerar för att upprätthålla församlingens demokratiska principer, fastställa statistik och framför allt kommunicera med människorna i vår verksamhet. De senaste 20 åren har det vi registrerat digitaliserats på olika sätt. Vi behöver nu öka medvetenheten om hur vi samlar in, lagrar och hanterar information i församlingen. 25 maj 2018 trädde den nya lagen om personuppgifter ”Dataskyddsförordningen” i kraft och PUL upphörde. Som organisation med religiöst syfte får församlingen och Equmeniakyrkan enligt lagen hantera personuppgifter för medlemmar, tidigare medlemmar och personer man har regelbunden kontakt med. För de här personuppgifterna krävs högre skyddsåtgärder jämfört med andra personuppgifter då de behandlar människors tro. Uppgifterna får hanteras i Equmeniakyrkan och församlingen men inte lämnas ut till annan part utan den registrerades samtycke. Värt att veta: - Församlingen lämnar inte ut dina personuppgifter - Du har rätt att veta vad som finns registrerat om dig i församlingen, kontakta styrelsen. - Statistik som lämnas ut är inte kopplad till personuppgifter - Du skall få information om att du blir registrerad när du träder in i församlingen som medlem, men behöver inte ge samtycke till registreringen. - Deltagare i verksamhet blir registrerade för att kunna sända ut information. - Personer med förtroendeuppdrag skall ge samtycke för publicering på hemsida och församlingsblad. - Medlemslistor är viktig information och kan skickas till alla medlemmar men skall inte sättas upp på kyrkans anslagstavla, eller på annat sätt finnas tillgängligt för allmänheten. - Kyrkkaffelistor kommer att avpersonifieras så att de kan fungera offentligt Församlingen har i uppgift att skydda dina uppgifter och vi behöver alla hjälpas åt att genomföra detta. Församlingens ledning har inventerat verksamheten för att ta ansvar och särskilt skydda församlingens insamlade personuppgifter. Styrelsen kommer ge särskild information till ledare och förtroendevalda hur man skall hantera personuppgifter i verksamheten. 

Styrelsen för Mikaelikyrkans missionsförsamling

 

2019

MAJ

Tisdag 21  Mitt på dagen-träffarnas utfärd till Sigtuna. Mer information och anmälningslista kommer att anslås i kyrkan.


Lördag 25
06.00 Fågelskådning under ledning av Ola Weiland, se notis. 


Söndag 26  Bönsöndagen Bönen
10.00 Gudstjänst Per-Magnus Selinder, Gustav Josefsson, Niklas Rasmussen, Bengt Forsberg


JUNI

Söndag 2  Söndagen före pingst Hjälparen kommer
10.00 Gudstjänst Karin Fritzon, Stig Jonsson, Cristina Larsson