2020-06-01


Det NYA livet!


Det blir ingen vanlig version av Livet den här gången. Vi har inget kalendarium med sommaraktiviteter. Det känns ändå viktigt att berät- ta hur läget är, vad som ändå händer, hur vi tänker oss sommaren och början på hösten. Hur ett nytt liv i församlingen kan se ut.

Vi har inga sommarandakter under juni och juli, men hoppas kunna bjuda in till sommarandakt med trygghetsavstånd från 9 augusti. Samlingssöndagen är framskjuten från 30 augusti till 4 oktober.

Under sommaren finns möjligheten att besöka Klubbensborg. Coronapandemin har slagit hårt mot gårdens uthyrnings- och kon-ferensverksamhet. Vi behöver hjälpas åt så att Klubbensborg kan få finnas kvar som mötesplats. Bjud med dina vänner och fika utomhus (eller på avstånd inomhus) på Café Uddvillan som är öppet dagligen. Tipsa dina bekanta att campingen och vandrarhemmet är öppet i som- mar.

Musikprogrammet på söndagar kl 15.00 är planerat, med start 7 juni när sångare från Mikaelikyrkan medverkar. Vid nya riktlinjer och res- triktioner från myndigheterna kan programmen dock ställas in. In- formation om sommarprogrammet (och om eventuella förändringar i planerna) finns på Klubbensborgs hemsida, www.klubbensborg.se

I Mikaelikyrkan upplever vi nu ett märkligt avbrott i vår verksamhet. Vi håller inga gudstjänster eller andra gemensamma samlingar. Vi vet inte hur länge vi måste göra uppehåll för våra möten i kyrkan, och det är en stor utmaning för oss.

Vi hoppas kunna starta upp i höst som vanligt, men ingen vet just nu hur det kommer att bli. Vi ska dock inte tappa modet eller hoppet. Med Jesus Kristus i centrum och med hans löften till oss ska vi be, fortsätta att förbereda oss och hålla fast vid allt han har förberett till oss.

Vi har här en möjlighet att fundera och tänka på om vi verkligen vill ha en församling som brinner för Kristus, som visar världen vem han är och dela med oss av de ord han har gett oss. Vill vi visa människor i vårt område vem Jesus Kristus är? Vill vi dela den gemenskapen med andra och bjuda in de som finns här i Skärholmen?

Då behöver vi vara trogna i att ge ekonomiskt så som vi har möjlighet, öppna upp för att andra kan får vara med och hjälpa till, och att vissa verksamheter och former vi är vana vid ibland kan se annorlunda ut.

Mikaelikyrkans församling har uttryckt på olika sätt att vi tolererar mångfald och att vi är olika som individer. Detta måste vi ta på allvar. Medlemmar, våra vänner och besökare måste få känna sig trygga. Vi ska vara tydliga med vilka vi är. Detta kan ske på olika sätt. Församlingsutveckling behövs för att vi ska hitta olika sätt att vara kyrka.

Det har kommit fram olika förslag på vad man längtar efter och saknar här i församlingen. Vi måste arbeta med de resurser vi har, och här kommer en fråga till er: Vem och vilka skulle vilja engagera sig i följande förslag på verksamheter?


Bönegrupper:

Hemgrupper där man träffas och ber i hemmen hos varandra.
Bönegrupp och studier där vi utgår från Bibeln, vad som står om bön. Vi lär oss också att be för varandra och praktiserar under lugna former frivilligt hur detta kan se ut. Församlingen behöver tydliga före- bedjare i gudstjänsten: vill du vara med och be för andra?


Gudstjänstgrupp:

Här bokar vi predikanter, ledare, sångare, musiker, planerar teman och särskilda gudstjänstinnehåll. Vi tar upp önskemål om inriktningar på gudstjänster, vittnesbörd, förbönsämnen.

Vi håller reda på offerdagar utifrån egna och Equmeniakyrkans missions- och insamlingsdagar.
Har kontakt med gudstjänstwebb, kyrkoårets handböcker mm.


Alternativa gudstjänster:

Sinnesrogudstjänster, Taizéguds- tjänster, en egen Mikaelimässa Tillbedjan och lovsångsträffar, retreater, andakter.

Dans i kyrkan.
Rörelse i bön.
Prova nya former av bön.


Bibelstudier av olika slag:

Veckans bibeltexter – samtal. Bibelkurser som belyser några bibliska individer.


Alphakurser och Betakurser:

Här kan vi möta människor som vill veta mera om kristen tro. En möj- lighet att samtala och ställa frågor. Det finns kursmaterial att tillgå.

Här behöver vi vara en grupp som tar ansvar för lokaler, samtal och bemötande av deltagare.


Kurser, föredrag, övriga sam- lingar med särskilt ämne: 

Klimat, teologi, ta hit olika förelä- sare, författare, musiker, sångare, m.m.


Barn- & ungdomsverksamhet:

Söndagsskola, barnverksamhet, lek och lär, barnsång.
Tonårsgrupper av olika slag.


Övriga samlingar:

Sy- och handarbetsgrupper, hantverk mm.
Soppa och annan diakonal verksam- het.

Hembesöksgrupper m.m.


Om ni har frågor om innehåll eller hur församlingen skulle kunna göra är ni välkomna med åsikter, frågor och kommentarer. Detta är ett försök att verkligen se om några finns som vill engagera sig i de förslag som kommit in.

Hör av er till styrelsen eller personalen i Mikaelikyrkan.

Hälsar pastor Hellen Tolf Dahl


Om jag visste att världen skulle gå under i morgon skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag/ Martin Luther  (1483-1546)

Nu är man visserligen inte helt säker på att det är ett ”äkta” Martin Luther citat men det har
citerats många gånger under århundradenas lopp och det har ju inte blivit sämre eller
mindre aktuellt nu.

Ja kära vänner det är sannerligen märkliga tider vi lever i, och det kan vara lätt att bli
missmodig och tappa hoppet inför den pandemi som drabbat oss. Då är det gott att påminna
oss om att vi har ett hopp som är större, vidare och bredare än vad Corona någonsin kan
prestera. Hoppet och vissheten om att Gud är med oss, inte någon gång i himmelen utan
redan här och nu! Även om vi ibland kan känna oss ensamma så är Gud alltid med oss.

Martin Lönnebo har en bön till Gudspärlan i Frälsarkransen som är väldigt fin. En underbar
bön att få vila i.

Gud är gränslös
Gud är nära
Gud är ljus
Och jag är din

Ta fram ditt frälsarkransarmband om du har ett, annars kan du nöja dig med att be.
(Inte så bara…) 

Övningen är att du andas in och ut samtidigt som du tänker ”Gud är gränslös”
ett nytt andetag ”Gud är nära”, ett andetag till ”Gud är ljus” och så ett andetag till. ”Och jag
är din”. 

Låt hela Guds närvaro få omsluta dig utifrån och in. Gud är aldrig längre bort än ditt
eget andetag! Nu och i all evighet.

Avslutningsvis får vi tillsammans med alla de heliga som i alla tider bett om detta, kan vi be
följande välsignelse för nära, kära och oss själva.

Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin
ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var
stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden
och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än
all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft
och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom
kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, Amen.

Diakon Omon Norén

Vakanspastor Hellen Tolf Dahl, tel. 0707-49 44 87 Semester vecka 27 - 32, Diakon Omon Norén, tel. 073-787 82 05 Semester vecka 26 - 31 

Skärholmen den 14 maj 2020

Kort uppdaterad information från styrelsen:

 

Denna märkliga vår fortsätter vi att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att vi nu beslutat att inte ha någon verksamhet i Mikaelikyrkan fram till och med 8 augusti. 


Att vi inte har någon aktivitet betyder inte att planering för framtiden stannar upp. Styrelsen, verksamhetsrådet och våra anställda fortsätter det arbetet. I slutet av maj kommer vi att skicka ut ett informationsblad med mer utförlig information om tankarna inför hösten.


Något annat som inte heller stannar upp är församlingens kostnader. Styrelsen ser med stor tacksamhet på den kollekt och de gåvor som kommit in till församlingen, via plusgiro eller Swish, och vi hoppas att ni vill fortsätta att bidra till vårt gemensamma ansvar för ekonomin. 


Vi avslutar med ord ifrån psalm 832 som får lyfta och bära oss idag.


Gud i dina händer vilar jag i tro, vilar i din värme och din ro. 

Varje brustet hjärta, varje skadad själ famnar du i nåd och gör den hel.

Nära vill jag leva, nära dig, min Gud i din omsorg finner själen ro.

Nära vill jag leva, nära dig min Gud i din kärlek kan min kärlek gro.


Styrelsen.Kära vänner i Mikaelikyrkan

 

I denna tid, med ett Coronavirus som sprider sig runt vår jord, har vi inga gudstjänster eller andra samlingar i Mikaelikyrkan. Men vi är alla del av församlingen och kyrkan där vi befinner oss. Vi får hjälpas åt att hålla kontakt med varandra. Om någon har ett särskilt behov och behöver extra stöd, hör av er till pastor/diakon eller någon annan i församlingen som kan vidarebefordra detta. 

 

Vi kommer att skicka ut brev (eller e-post) till våra medlemmar och vänner regelbundet så länge det här varar. Vi hänvisar till uppdateringar från Folkhälsomyndigheten om hur vi ska agera utifrån detta. Mikaelikyrkans församling håller ut.

 

Equmeniakyrkans ledning skriver i ett utskick att vi är en kyrka i gemenskap, där vi får vara varandras vittnen, ha kontakt och gemenskap med våra samarbetskyrkor i världen och här i Sverige. 

 

Vi behöver varandra i bön, gemenskap och vi får hålla fast vid Guds löften om att vi aldrig någonsin överges, utan Herren själv går vid vår sida. ” Kom ihåg att ni nu får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Men om ni nu får lida en kort tid skall Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet.” 1 Petrusbrevet 4:9-11.

Pastor Hellen

 

Lite nytt och lite upprepning från styrelsen

Beslutet att inte ha verksamhet i kyrkan till och med 15 maj står fast. Det kommer troligtvis att bli förlängt, eftersom Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte ser ut att ändras vad gäller folksamlingar än på någon/några månader. 

Vi ser med tacksamhet hur kollekt och insamlade medel kommer in till församlingen, trots att vi inte kan samlas i kyrkan. Det är glädjande att se hur vi alla tar ansvar för vår församlings ekonomi, och vi hoppas att du vill fortsätta att bidra. 

 

Söndag 26 april är Equmeniakyrkans insamling för det nationella arbetet. Vid gudstjänsten skulle en särskild kollekt samlats in. Vår församling kan fortfarande ge vår gåva, du kan antingen skicka in ditt bidrag på församlingens plusgiro 250377-9, eller via Swish insamlingar: 123 229 95 68. Skriv ”Nationella arbetet” som meddelande på din betalning.

 

 

Församlingsstyrelsen

 

 
Skärholmen, april 2020

Kära vänner i Mikaelikyrkan


Vi har drabbats av en situation i vårt samhälle som gör att alla påverkas påtagligt. Corona-viruset sprider ut sig och skapar stora hot mot vår hälsa, sysselsättning och ekonomi.

Människor behöver kyrkan och den gemenskap församlingen ger. I dessa tider kan vi tyvärr inte fortsätta som vanligt, och vi vet inte riktigt ännu hur länge det kommer att vara så här. Vi följer dagligen och noggrant Folkhälsomyndighetens instruktioner. Som diakon och pastor gör vi inga hembesök nu på grund av smittorisken. Vi finns tillgängliga för samtal via telefon (se information i Livet eller på hemsidan). Vi försöker också minimera personliga samtal i kyrkan, utan hänvisar till att använda telefon eller annan media. 

Just nu träffas vi inte heller på gudstjänst och andakt men vi hoppas och ber att denna pandemi till slut skall avta och att så många som möjligt blir friska och att ett vaccin lyckas tas fram. Vi fortsätter att be för alla och vi håller fast vid Guds löften. 

Psaltaren 121 är en påminnelse om vår Gud som alltid finns med oss i alla livets alla skeden.

”Jag ser upp emot bergen: Varifrån skall jag få hjälp?

Hjälpen kommer från Herren, som har skapat himmel och jord.

Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg.

Han sover aldrig, han vakar ständigt, han som beskyddar Israel.

Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra, han går vid din sida.

Solen skall inte skada dig om dagen, inte månen om natten.

Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv.

Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt.”

Pastor Hellen        Diakon Omon

Uppdatering och ny information från styrelsen:

Styrelsen har beslutat att fortsätta ställa in församlingens verksamhet i Mikaelikyrkan till och med 15 maj. Det är svårt att säga exakt hur länge Folkhälsomyndighetens rekommendation kommer att vara, så vi tar en bit i taget, vi vill inte riskera att förvärra situationen. Vi har för avsikt att uppdatera informationen regelbundet, via e-post, brev och på hemsidan. Om vi behöver förlänga ”stängningen”, eller om vi får besked att vi kan samlas igen, så meddelar vi det via de kanaler vi har till buds.

Equmeniakyrkan har meddelat att de skjuter fram kyrkokonferensen till september. Det innebär att vårt församlingsmöte som var planerat till 10 maj, där vi skulle diskutera frågor inför kyrkokonferensen, också skjuts på framtiden. 

Klubbensborg meddelar att de ställer in årets Valborgsfirande. Ett klokt beslut, men det innebär ett ekonomiskt avbräck. Så, om du känner dig frisk och kry och vädret är vackert, varför inte åka till Klubbensborg och ta en fika på Uddvillans uteservering i maj månad? Om du inte kan ta dig till Klubbensborg, men ändå vill ge ditt stöd så tar de tacksamt emot alla bidrag som kommer in på deras bankgiro 424-7375.

Söndag 26 april är Equmeniakyrkans insamling för det nationella arbetet. Vid gudstjänsten skulle en särskild kollekt samlats in. Vår församling kan fortfarande ge vår 

gåva, du kan antingen skicka in ditt bidrag på församlingens plusgiro 250377-9, eller via Swish insamlingar: 123 229 95 68. Skriv ”Nationella arbetet” som meddelande på din betalning.

Inför påskhelgen vill vi påminna om att det sänds gudstjänster både i radio och tv. På Equmeniakyrkans hemsida finns ”Vårt dagliga bröd”, en eftermiddagsandakt från de olika regionerna. Där finns också en lista med tips på Equmeniaförsamlingar som lägger ut andakter och betraktelser via sina hemsidor eller på Youtube. 


Till sist, den viktigaste hälsningen och påminnelsen för oss alla nu till påsk: Kristus är uppstånden!

Församlingsstyrelsen


 

Kära vänner i Mikaelikyrkan


Ibland tar tillvaron en oväntad riktning. Det här blir ett församlingsbrev i skuggan av Coronaviruset. Först och främst hoppas vi innerligt att ni alla mår bra och tar hand om er själva och era närmaste.Vi är alla medvetna om situationens allvar, och vill göra det vi kan för att minska smittspridningen. Därför har styrelsen fattat beslutet att ställa in all egen verksamhet i Mikaelikyrkan (inklusive gudstjänster) till och med påskdagen (12 april). Pastor Hellen och diakon Omon arbetar som vanligt, men på distans.Det känns märkligt att inte få fira långfredag och påskdag tillsammans, men vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Vi återkommer med information ifall vi behöver förlänga vårt ”viloläge”.


Även om vi inte har möjlighet att samlas till gudstjänst kan vi vara med och bidra till församlingens ekonomi. Det finns kostnader som inte påverkas av om vi har verksamhet eller ej. Under den här tiden kan man använda plusgiro 25 03 77-9, eller swish 123 607 07 00. Passa på att använda telefonen. Ring och prata en stund med någon som du tror kanske behöver det. Vi behöver hjälpas åt att ta hand om varandra även på avstånd.Kära vänner, det här var ett märkligt brev att skriva, men vi lever i den trygga förvissningen att vi snart ses igen, till gudstjänst och andra samlingar i Mikaelikyrkan.

Församlingsstyrelsen


Har du frågor eller vill prata med någon tar du kontakt med församlingens pastor Hellen Tolf Dahl 070-749 44 87 och/eller diakon Omon Norén 073-787 82 05.

Församlingen ber och var gärna med bön:         

Tack för att du alltid är med oss Gud!

Vi ber för alla som har insjuknat. Vi ber för anhöriga. Vi lyfter upp sjukvården och ber om rätt resurser och att forskare skall hitta en lösning, vaccin och bot. Var med oss alla i vår oro och vägled oss hur vi ska göra. Hjälp oss att hitta lugn och frid. Led oss Gud!  Välsigna och bevara oss i ditt namn, Amen!        Vart är vi på väg?
Vi har alla en levnadsberättelse. Kyrkan har sin berättelse. Gud har skapat oss för att ingå i sin fantastiska berättelse om Kristus kärlek för människan och den relation som Gud själv vill ha med oss. Vi har ett uppdrag att förmedla denna kärlek och att berätta om att Jesus Kristus kom till jorden för att berätta om Guds plan och kärlek för oss.

Hur lever kyrkan och församlingen vidare, när kulturer och traditioner förändras? Vi befinner oss i en stadsdel där vi dagligen kan möta upp till hundra olika nationaliteter och människor från hela världen går förbi, söker sin väg och önskar gemenskap med sina medmänniskor.

Det är en fördel om vår kyrka inte fastnar i traditioner, men däremot får vi ta med oss erfarenheter som har givit oss glädje och förtröstan. Vi tar med oss vår tillbedjan och kristna gemenskap framåt i den tid som är. Vi har en uppgift idag och den kanske inte alls ser ut som tidigare år. Vad är vårt unika bidrag till den här världen idag? Kristus kallar oss till tjänst och när vi sätter ord på vår identitet, kan förstå vilka vi är i detta, så kan församlingen definiera sitt uppdrag och organisera de verksamheter som behövs. Vi behöver ha blicken på målet och inte gå vilse genom att bara blicka mot oss själva. När vi söker Jesus hittar vi rätt. 

Genom att formulera vårt uppdrag får vi självförtroende, mening och en tydlighet så att vi kan förmedla vårt uppdrag till de som inte tillhör församlingen. Vi får också en tydlighet för oss själva som hjälper oss fördjupa vår relation med Gud och varandra. Vi är mitt uppe i arbetet att forma en vision för att gå framåt i vår tjänst i Kristus. Låt oss alla delta med våra gåvor. Visionen är en gemensam vandring där Gud för oss framåt. Kristus genom sin Ande ger oss fördjupad gemenskap, Bibelns berättelser för vår tid idag och förmåga att hantera mångfald på ett sätt som kan användas som vittnen till Kristus kärlek. I tillbedjan och lovsång får vi möta vår Gud som alltid har älskat oss. Låt oss visa att vi älskar varandra så är vi vittnen i vår tid.
Omon Norén, diakon Hellen Tolf Dahl, pastorHälsningar från årsmötet
Församlingen höll sitt 139:e årsmöte, lördag 15 februari. Ca 35 medlemmar var på plats i Mikaelikyrkan för att diskutera året som gått och året som ligger framför. Anders Öhlén valdes till församlingens och styrelsen ordförande. Tillsammans med Anders består styrelsen under 2020 av: Annika Eriksson (1:e vice ordf.) Tommy Jungedal (2:e vice ordf.) Marianne Pettersson (kassör) Birgitta Jansson (sekreterare) Ingemar Björklund Hans-Peter Rasmussen Sture Rogvall

Årsmötet tackade Susanne Betnér, som lämnade sin plats i styrelsen efter 20 år. Årsmötet fattade ett inriktningsbeslut om verksamhetsplanen, samt ett första beslut om en stadgeändring. Styrelsens förslag till budget antogs, och en ny insamling/löftesoffer startas för att täcka kostnaderna för upprustning av ljudanläggningen i kyrkans lokaler. Målet för detta är 50 000 kr. Vi ser fram emot det nya verksamhetsåret, med både inspiration och utmaningar.


Trygga rum
Detta är ett gemensamt och ekumeniskt arbete som Mikaelikyrkan har tillsammans med Svenska Kyrkan, Equmeniakyrkan, Ny gemenskap, Sociala Missionen och Hela Människan i Stockholms Län. Vi arbetar för att skapa en samlingsplats för mammor och barn som är hemlösa, bor tillfälligt på lägenhetshotell och inte har en trygg boendesituation. De har vistats längre än två år i Sverige. Sociala Missionen hjälper till med rådgivning och juridisk hjälp. Vi håller just nu till i Svenska Kyrkan i Skärholmen, där det finns ett fullt utrustat rum för lek, ett gott och näringsriktigt mellanmål, läxhjälp för de lite äldre barnen och leksaker, sångmöjligheter, språkträning för mammor och barn. Det finns pysselmaterial och leksaker. Ett angränsande rum med soffor finns för behov av vila och lugn. Personal finns från Mikaelikyrkan och Svenska Kyrkan.

Vi har fått kontakt med några familjer och nu arbetar vi med att försöka stärka deras närvaro och trygghet med våra aktiviteter. Verksamheten är fortfarande under uppbyggnad och vi håller nu på att översätta informationen till ett flertal språk. Det finns behov av detta för att nå familjerna. Vi bygger ett nätverk för att nå de verkligt behövande så ni som känner till familjer med dessa behov, hör gärna av er till personal i vår församling.Klimatet i fokus
Klimatet i fokus Studiekvällar ”Vi överkonsumerar jordens resurser och i Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot till vårt förfogande”, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden. Bryr sig ”Svensson” om klimatförändringarna? Och vår överkonsumtion? Inte så det märks nämnvärt, kan man tycka. Folk har inte ännu kommit till besinning. En stor del av vår konsumtion driver upp koldioxidhalten i atmosfären. Så utöver att vi svenskar överkonsumerar naturtillgångar så bidrar vi till uppvärmningen av Jorden. I studierna av Klimatförändringarna i Mikaelikyrkan under onsdagskvällar fokuserar vi på bådadera.

GDPR Dataskyddsförordningen och församlingens verksamhet. 
Tidigt i kyrkans historia har vi fört kyrkoböcker och vår verksamhet har registrerats. Syftet är och har varit att notera medlemskap, kyrkliga händelser (dop, barnvälsignelse, vigsel och begravning) och deltagande i verksamhet. Vi registrerar för att upprätthålla församlingens demokratiska principer, fastställa statistik och framför allt kommunicera med människorna i vår verksamhet. De senaste 20 åren har det vi registrerat digitaliserats på olika sätt. Vi behöver nu öka medvetenheten om hur vi samlar in, lagrar och hanterar information i församlingen. 25 maj 2018 trädde den nya lagen om personuppgifter ”Dataskyddsförordningen” i kraft och PUL upphörde. Som organisation med religiöst syfte får församlingen och Equmeniakyrkan enligt lagen hantera personuppgifter för medlemmar, tidigare medlemmar och personer man har regelbunden kontakt med. För de här personuppgifterna krävs högre skyddsåtgärder jämfört med andra personuppgifter då de behandlar människors tro. Uppgifterna får hanteras i Equmeniakyrkan och församlingen men inte lämnas ut till annan part utan den registrerades samtycke. Värt att veta: - Församlingen lämnar inte ut dina personuppgifter - Du har rätt att veta vad som finns registrerat om dig i församlingen, kontakta styrelsen. - Statistik som lämnas ut är inte kopplad till personuppgifter - Du skall få information om att du blir registrerad när du träder in i församlingen som medlem, men behöver inte ge samtycke till registreringen. - Deltagare i verksamhet blir registrerade för att kunna sända ut information. - Personer med förtroendeuppdrag skall ge samtycke för publicering på hemsida och församlingsblad. - Medlemslistor är viktig information och kan skickas till alla medlemmar men skall inte sättas upp på kyrkans anslagstavla, eller på annat sätt finnas tillgängligt för allmänheten. - Kyrkkaffelistor kommer att avpersonifieras så att de kan fungera offentligt Församlingen har i uppgift att skydda dina uppgifter och vi behöver alla hjälpas åt att genomföra detta. Församlingens ledning har inventerat verksamheten för att ta ansvar och särskilt skydda församlingens insamlade personuppgifter. Styrelsen kommer ge särskild information till ledare och förtroendevalda hur man skall hantera personuppgifter i verksamheten. 

Styrelsen för Mikaelikyrkans missionsförsamling

 

2020

All verksamhet är inställd tills vidare pga Coronaviruset.